Sanayi Sicil Belgesi


SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR, MEVZUATI HANGİSİDİR, NASIL ALINIR, NERELERDE KULLANILIR?

1. SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

Sanayi Sicil Belgesi, herhangi bir tezgah, cihaz veya muharrik kuvvet uygulayarak tam veya yarı mamul ürünleri mamul haline getirip sanayi faaliyetinde bulunan küçük, orta ve büyük işletmelerin çıkarmak zorunda oldukları ve gerektiğinde ilgili makamlara ibraz etmek zorunda oldukları bir belgedir.
İlgili Kurumlardan Kapasite Raporu almış olan tüm sanayicilerin veya benzer işi yapan firmaların, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde almak zorunda oldukları bu belge ile sanayiciler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendilerine sunmuş olduğu tüm imkanlardan, teşviklerden ve imtiyazlardan yararlanırlar.

2. MEVZUATI?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun Sanayi Sicil Belgesi kaydını esas alan ana maddeleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.

Madde 2 Sanayi işletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir.
Kanunun ilgili maddelerinden de anlaşılacağı üzere, sinai faaliyette ve/veya benzer işlerle iştigal eden firmalar, bu faaliyetlerine başlandıktan sonraki İKİ AY içinde öncelikle KAPASİTE RAPORU almak, ardından SANAYİ SİCİL BELGESİ çıkarmak zorundadır.
Bu husus Kanunda da net ve açıktır, çıkartmayanlar hakkında usulsüzlük cezası (idari para cezası) hükmü sabittir.

3. SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?

Sanayi Sicil Belgesi almak için, Bakanlık Web sitesi e-Hizmetler bölümünde bulunan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından kayıt işlemleri yapılır.
Küçük, Orta ve Büyük ölçekli işletmelerle ilgili müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir. Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl Müdürlüğüne teslim eder.
Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.
Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğüne teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilir, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.
Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir.
Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilir.

4. SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler,
Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Dolaylı olarak iş imkânı sağlarlar.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

5. SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.
Kanunun 10. Maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur.
Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

6. SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir. B)Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Bizi Arayın
WhatsApp